Vedtægter for Kerteminde L´hombreklub

1.§   Klubbens navn er "Kerteminde L`hombreklub"

Klubben er stiftet d. 16. oktober 1962.
Dens hjemsted er Kerteminde
Adressen er formandens bopæl
Foreningen tegnes af to personer, De til enhver tid valgte formand og kassereren.

2.§   Klubbens formål er:

1.    At søge interessen for l`hombrespillet fremmet.
2.    At holde turneringer blandt klubbens medlemmer.
3.    At søge samarbejde med andre klubber til evt. afholdelse af klubkampe.

3.§   Medlemskab:

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål.

4.§   Kontingent:

Kontingentet fastlægges af generalforsamlingen og erlægges èn gang årligt.

5.§   Bestyrelse:

Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Formanden vælges af generalforsamlingen for et år af gangen.
Den øvrige bestyrelse vælges for to år, således at der hvert år er to medlemmer på valg.

6.§   Generalforsamling:

Generalforforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.
Ordinær generalforsamling afholdes hver år i marts måned og indkaldes med fjorten dages varsel,
ved meddelelse på medlemmernes klubaften.

Forslag der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens skøn eller efter skriftlig begæring fra
mindst 25% af medlemmerne.
Indkaldelsen skal ske senest 14 dage efter begæringen.
I begæringen skal anføres hvad der ønskes behandlet.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgenden punkter:

1.    Valg af dirigent
2.    Formandens beretning
3.    Regnskab fremlægges
4.    Indkomne forslag
5.    Valg af:
            a.    formand
            b.    2 bestyrelsesmedlemmer
            c.    2 bestyrelsessuppleanter
            d.    2 revisorer
            e.    revisorsuppleant
            f.    turneringsleder
6.    Eventuelt

    

7.§   Spillesæson:

Der spilles fra 1. september til 1. maj èn gang ugentlig, undtaget dog hvis spilleaftenen falder på en helligdag.
Der må i klubben kun dyrkes l`hombre.
Turneringslederen tilrettelægger og arrangerer turneringer i samarbejde med bestyrelsen.
Der spilles efter DLU- regler og anke til bestyrelsen kan kun modtages såfremt  disse regler
tilsidesættes af turneringslederen.
Turneringsformen fastlægges af bestyrelsen i samråd med turneringslederen.
Bestyrelsen forvalter klubbens rekvisitter og sørger for disses tilstedeværelse på spilleaftenerne
Kort og jetons stilles til rådighed for medlemmerne.
Der udsættes præmier i turneringer efter bestyrelsens skøn.

8.§   Regnskab:

Regnskabsåret er fra 1. marts til 28.(29.) februar

9.§   Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godtages af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Børne- og Kulturforvaltningen, Kerteminde Kommune,
For at sikre at de med stadighed opfylder lovens krav.

10.§   Ophør:

Klubben kan kun opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttig formål inden for Folkeoplysningslovens områder.

Vedtægtsændring af april 2004